Groene en recreatieve verbindingszone Uithoorn

Op basis van een globale verkenning naar de haalbaarheid van een groene en recreatieve verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel, is in opdracht van de Gemeente Uithoorn een Gebiedsvisie en bijbehorend Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het doel voor deze verbindingszone is te komen tot een versterking van het landschap en de landschappelijke beleefbaarheid voor de inwoners van Uithoorn. Dit geeft antwoord op de ambitie om op de grotere schaal van de Metropoolregio Amsterdam de leefbaarheid, in een steeds verdergaande verstedelijking in de zuidflank, te versterken. De Gebiedsvisie omvat een ruimtelijk-landschappelijke visie die als kader dient voor toekomstige ontwikkelingen, die tot stand gekomen is door de inzet van gebiedsateliers, inloopsessies, ambtelijke sessies en één-op-één gesprekken. Om de verschillende ambities binnen deze visie daadwerkelijk tot mogelijke realisatie te laten komen, is er specifiek voor de verbindingszone Westeinderplassen-Amstel een Uitvoeringsprogramma opgesteld.

Meerlaagse uitdaging
Met de toenemende verstedelijking is het evident dat de behoefte aan een gezonde leefomgeving, biodiversiteit, welzijn, een buitenruimte die uitnodigt om te bewegen en ontmoeten en recreatie ook toeneemt. Grote uitdaging vormt, om binnen een landschap waar de versnippering aan groen groot is, waarde toe te voegen aan het groen door het te verbinden tot robuust netwerk. Groene parels vormen in verbinding een continu netwerk waardoor onder andere de ecologische waarde kan toenemen ten opzichte van de waarde die de afzonderlijke gebieden momenteel hebben. Naast de groene betekenis, zal een recreatief netwerk zoveel mogelijk bestemd zijn voor langzaam verkeer en waardevolle en bezienswaardige plekken verknopen, in een juiste balans met huidige en toekomstige landschappelijke waarden

Lonkend toekomstperspectief

Het groenblauwe casco vormt de kapstok voor deze thema’s. Een kapstok die sturing geeft, maar desondanks flexibel is waar nodig. De gebiedsvisie biedt een ambitieus toekomstperspectief, waarin enerzijds voortborduurd kan worden op bestaande structuren en anderzijds nieuwe richtingen worden voorgesteld. Het groenblauwe casco met bijbehorend recreatief netwerk vormt een robuust netwerk dat zich over het gehele landschap en stedelijk weefsel van Uithoorn en omgeving spreidt. Om te komen tot een gebiedsvisie die verdergaat dan punten en lijnen zijn voor verschillende deelgebieden locatie specifieke uitwerkingen gemaakt.

Locatie

Uithoorn, Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Opdrachtgever

Gemeente Uithoorn

Ontwerp

2021-2022

Category
Landschap
Tags
Gebiedsvisie, landschapsarchitectuur, recreatie, Uithoorn