City Nieuwegein

‘City Nieuwegein’ is als binnenstad in volle ontwikkeling met de realisatie van rond de 2200 nieuwe woningen en een nieuw OV- knooppunt voor tram en bus in een groene en aantrekkelijke omgeving met prettige langzaam verkeersverbindingen. Met de gebiedsontwikkeling en herinrichting van de openbare ruimte van City wordt ingezet op een duurzamere en minder stenige openbare ruimte en een verbetering van de gebruikswaarde en verblijfskwaliteit in de binnenstad. Sant en Co heeft het masterplan opgesteld (vastgesteld in 2024) wat zowel inspiratie biedt voor de toekomst van de binnenstad als uitgangspunt vormt voor deeluitwerkingen en daarmee ruimtelijke samenhang waarborgt. Naast het masterplan werkt Sant en Co aan de uitwerking hiervan met het ontwerp van vier deelgebieden.

Lezing van City

City is ontstaan vanuit de ideologie van maximale bereikbaarheid voor auto en tram en een concentratie van winkelaanbod. City is opgespannen aan een zogenaamde infrastructurele ‘H-structuur’ die in verbinding staat met de A12 in het noorden en de A2 in het westen. De tramverbinding tussen Utrecht en IJsselstein, met Nieuwegein op de route, en de komst van een regionale doorfietsroute langs de Doorslag maken City een op grote schaal goed verbonden binnenstad. Dit heeft zijn weerslag op de ruimtelijke verschijningsvorm van de binnenstad, namelijk aan drie zijden ingekaderd door infrastructurele structuren en een interne onderverdeling in vier losstaande deelgebieden: een ontwikkellocatie, een sub-urbane woonwijk, een flank met voornamelijk kantoren en een winkelcentrum. Naast de interne wegenstructuur en de dominantie van de tramlijn, zorgen de huidige of voormalige stedenbouw en aanwezige gebouwde functies voor deze harde splitsing. De groenstructuur van de Gemeente Nieuwegein wordt gekarakteriseerd door een robuuste groene zoom aan de randen en meer kleinschalige groenstructuren op wijkniveau. City vormt als stenige binnenstad een struikelblok in de continuïteit van flora en fauna op de grotere schaal en op de schaal van de openbare ruimte een onaantrekkelijke plek met een kil karakter. Dit wordt versterkt door de vele blinde achterkanten en ongedefinieerde ruimtes.

Het Masterplan

City heeft de potentie om met de gebiedsontwikkeling te gaan werken als katalysator voor de rest van Nieuwegein, maar dient hierin niet te vervreemden en te isoleren van zijn omgeving en (onderliggende) context. Robuuste verbindingen die City verankeren en het toevoegen van een nieuwe ‘laag’ voor de identiteit van de binnenstad, kan een showcase én aantrekkelijk stadshart met (regionale) trots tot stand brengen. Het masterplan is gebaseerd op drie ambitiepijlers: uitbundig vergroenen (1), verbinden tot in de buurt (2) en uitnodigen tot leven (3). Ruimtelijk is er een onderverdeling gemaakt in zes deelgebieden, met elk een nieuwe eigen identiteit gebaseerd op de beeldtaal van de inrichting, het type en de hoeveelheid groen, de manier van gebruik en bewegen en de functies in de plint en openbare ruimte.

 

‘City Hart’ is het gezellige stadshart van City waar het bruist van de mensen

‘City Connector’ brengt je met een prettige en vanzelfsprekende route van A naar B

‘City Park’ is het park van City waar het ontspannen wonen en vertoeven is in een luwe stadsbuurt

‘City Erven’ brengt het avontuur in City met intieme hofjes en stegen met een rauw randje

‘City Boulevard’ is een functionele stadsstraat met allure

‘City Parkweg’ is een luwe buurtverbinding met parkuitstraling

De masterplankaart toont een lonkend toekomstperspectief voor City en is vertaald in meerdere ruimtelijke uitwerkingen op locaties die gerealiseerd worden en/of de meeste potentie hebben om getransformeerd te worden. Voorbeelden hiervan zijn: de verbinding van het Stadsplein en het waterfront aan de Doorslag door middel van iconische groene trappen (1), het getransformeerde amfitheater als warm welkom in het stadshart (2), het getransformeerde groene Stadsplein waar het prettig vertoeven is (3), de Ringstede als een in het oog springend sport- en speelhof (4), de nieuwe aanlanding van de Weversbrug als ware attractie (5) en het groene parkhart met ruimte voor groen, water, ontspanning, spelen en prettig wonen (6).

Ontwerp deeluitwerkingen

Naast het masterplan werkt Sant en Co momenteel aan vier deeluitwerkingen: Plein 1971 en omgeving (OV-knooppunt), de Doorslagzone (boulevard en trappen aan kanaal), City-West (groen woon-werklandschap) en het Stadsplein (opwaardering en realisatie plein bij Stadhuis).

Locatie

City Nieuwegein

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwegein

Ontwerp

2022 - heden

Realisatie

2023 - heden

Category
Openbare ruimte, Plein, Winkel | Straat, Woonomgeving
Tags
Binnenstad, gebiedstranformatie, klimaatadaptief, landschapsarchitectuur, masterplan, openbare ruimte, parken, Pleinen, Verblijfskwaliteit, winkelgebied, woonomgeving