Zorg voor landschap!

Een pleidooi van Planbureau voor de Leefomgeving voor het zorgvuldig afwegen van belangen en functies, van landschapsbehoud versus landschapsontwikkeling of zelfs transformatie. Juist nu grote veranderingen gaande zijn op het gebied van klimaat, energie, verstedelijking en landbouw dreigt de zorg voor het landschap sluitpost te worden.

Onlangs publiceerden SANT EN CO en FABRICations het ontwerpend onderzoek het Groene Hart; naar een adaptief en gedifferentieerd landschap met de bodem als conditie, het watersysteem als instrument en het landgebruik als resultante’, dat in opdracht van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de Provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland en op initiatief van de Stuurgroep Groene Hart werd uitgevoerd.

In ons ontwerpend onderzoek nemen we afstand van het beeld van het Groene Hart als een homogeen en door landbouw gedomineerd gebied, een landschap waar momenteel de vorm van landgebruik het peilbeheer bepaalt. Wat is er mogelijk als we het andersom bekijken? We zijn begonnen met per bodemtype te onderzoeken wat het beste peilbeheer is om bodemdaling, de uitstoot van de CO2-equivalent, verzilting en de gevolgen van droogte tegen te gaan. Vervolgens hebben we gekeken welke vormen van landgebruik hierbij mogelijk zijn. Waterpeilbeheer wordt op deze manier de sturende factor binnen de ruimtelijke ontwikkeling van het Groene Hart. Het resultaat? Een gedifferentieerd, (bio)divers en CO2-positief landschap van het Groene Hart waarin de optimale combinaties van bodemtype, waterpeil en landgebruik centraal staan.

Met dit ontwikkelde instrumentarium kan ten aanzien van doelen als landschapsidentiteit en kwaliteit, circulaire landbouw, klimaatadaptatie, CO2 reductie en -opslag, biodiversiteit, energietransitie en verstedelijking, zowel op gebieds- als kavelniveau, een harmonieus en adaptief landschap ontwikkeld worden.

Het is een strategie waarmee we uiting geven aan het pleidooi van Planbureau voor de Leefomgeving. Op naar een landschapsinclusief en meer effectief omgevingsbeleid!

Bekijk hier het project en het rapport, of neem bij vragen contact met ons op!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.