Buro Sant en Co is een bureau voor landschapsarchitectuur onder leiding van landschapsarchitect Edwin Santhagens. We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van het stedelijke landschap en in ons werk besteden we veelal aandacht aan de klimaatopgave die van invloed is op de ruimtelijke kwaliteit. Onze missie is hiermee bij te dragen aan een toekomstbestendige gezonde groene leefomgeving. Met ons team van veelal jonge internationale ontwerpers zijn we in staat om eigentijdse thema’s op verrassende wijze vorm te geven.

 

Onze kernbegrippen zijn: klimaatadaptatie, functionaliteit, context en toegevoegde waarde. In onze ontwerpen gaat het steevast om de integratie deze componenten. Klimaatadaptatie, de energietransitie, veranderende mobiliteit zijn een onontkoombare factoren die ons dwingen om onderzoek te blijven doen naar de gevolgen voor het landschap, de bodem en biodiversiteit. Functioneel ontwerpen betekent voor ons logisch, kostenbewust en toekomstbestendig ontwerpen. Contextueel ontwerpen betekent dat we in onze ontwerpen rekening houden met de geest van de plek, de genius loci. Elke plek heeft immers zijn eigen culturele, maatschappelijke en fysieke context. Tot slot: ontwerpen is meer dan alleen problemen oplossen. We vinden dat onze ontwerpen waarde moeten toevoegen! Onze concepten zijn herkenbaar,  innovatief en de vormgeving is fraai. Wij maken ontwerpen die op je netvlies blijven hangen.

 

Meervoudig ruimtegebruik

Als Nederlands bureau is meervoudig ruimtegebruik in elke opgave een speerpunt. We bedenken creatieve oplossingen waarmee verschillende functies hun plek krijgen en meerdere ruimtegebruikers vredig met elkaar samen gaan. We ontwerpen daarbij niet alleen in meerdere lagen, maar nemen ook de factor tijd in overweging. Zo bedenken we ruimtes die ‘s morgens worden gebruikt als waterspeelplaats en ‘s avonds dienen als poppodium.

 

Toekomstbestendig

Duurzaamheid is voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt binnen elke opgave. Naast de klimaatgerichte duurzaamheid zetten we ons in voor ecologische duurzaamheid in elk ontwerpproces. Buro Sant en Co zet zich in om de natuur dichter bij de mens te brengen. We gebruiken onze kennis en expertise voor het creëren van ‘nieuw’ stedelijk groen waarbij ecologie hoog in het vaandel staat. Op creatieve wijze integreren we ecologie in ontwerpen die voldoen aan de hedendaagse verwachtingen en gebruik. Zo integreren we broedplaatsen voor ooievaars in de openbare ruimte, worden natuurlijke elementen speelaanleidingen voor kinderen en een broeinest voor paddenstoelen, torren en kikkers en verworden waterbergingsopgaven tot heuse paradijstuinen met waterlelies, rietkragen en moerascipressen.

 

Communicatie & Participatie

Een open planproces is typerend voor de werkwijze die we hanteren. We zijn gewend om samen te werken met opdrachtgevers, stakeholders en bewoners in een co-productie waarbij we op ambtelijk, politiek en maatschappelijk niveau draagvlak creëren. Een proces waaraan iedere partij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid deelneemt, vatten we op als een echt samenwerkingsproces. We zijn gewend om in atelierverband samen te werken met architecten, stedenbouwers, verkeerskundigen, etc. Interdisciplinair dus. In het werkmodel van Buro Sant en Co is de inbreng van de verschillende expertises vanaf de eerste brainstorm gegarandeerd. Het ontwerp is immers een collectief proces dat heen en weer kaatst tussen de verschillende betrokken teamleden. Maakbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. In elke ontwerpfase wordt daarom de inbreng van een cultuurtechnici gegarandeerd, zodat we weten dat ambitie en technische en financiële haalbaarheid in de pas lopen. Kortom, we zijn in staat om in creatieve processen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ons devies is dan ook: Een goed plan heeft vele vaders!