Presentatie resultaten ontwerpend onderzoek toekomstperspectief Groene Hart

Op 20 mei 2019 presenteerden Buro Sant en Co en Fabrications onder grote belangstelling de onderzoeksresultaten voor het ontwerpend onderzoek inzake bodemdaling, waterhuishouding en landgebruik in het Groene Hart.

De schijnbare onveranderlijkheid van het Groene Hart als cultuurhistorisch waardevol polderlandschap staat onder druk. Een stijgende zeespiegel, een dalende bodem door veenoxidatie en de gevolgen van klimaatverandering zijn van grote invloed op de landbouw en de hieraan gerelateerde waterhuishouding. Het huidige beleid leidt eveneens tot schade aan funderingen, woningen en infrastructuur, een forse CO2-emissie door veenoxidatie en de hieraan gerelateerde jaarlijkse klimaatkosten en stijgende kosten voor waterbeheer. Dit leidt voor zowel stedelijk als landelijk gebied tot problemen en zet ruimtelijk-economische en maatschappelijke ontwikkelingen onder druk.

Het onderzoek is gestoeld op het principe ‘bodem als conditie, watersysteem als instrument en landgebruik als resultante’.
Per bodemtype heeft het een breed spectrum aan mogelijkheden van landgebruik opgeleverd. Op basis hiervan hebben we drie scenario’s voorgesteld, gebaseerd op maatschappelijke trends en te voeren beleid. De bandbreedte loopt van een optimalisatie van het huidige landbouwkundig systeem, via een model waarin bio-diversiteit centraal staat tot het scenario CO2 positief waar zelfs het veen weer groeit. Elk scenario leidt tot een toenemende watervraag waarvoor we scala aan waterbouwkundige bouwstenen hebben ontwikkeld.

Er was veel waardering voor de wijze waarop Sant en Co en Fabrications het ontwerpend onderzoek hebben verricht. Enkele quotes van de professionals in de zaal:
“Het geeft perspectief om te handelen en is ontzettend waardevol.”
“Deze nieuwe kijk op de zaak geeft een doorbraak in de huidige discussie”
“Enorm inspirerend!”

De publicatie van het onderzoek verschijnt over twee weken.
I.o.v. Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland en de Stuurgroep Groene Hart en i.s.m. de kennisinstituten Wageningen Economic Research (WER), Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Deltares.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.