TEAM SANT EN CO GESELECTEERD VOOR ONTWERPEND ONDERZOEK GROENE HART

Het team van Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur en FABRICations heeft de pitch gewonnen voor het verrichten van ontwerpend onderzoek naar het Groene Hart. Het ontwerpend onderzoek, met als dominante insteek bodemdaling, waterhuishouding en landbouw, zal in opdracht van de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland en de Stuurgroep Groene Hart worden verricht.

De schijnbare onveranderlijkheid van het Groene Hart als cultuurhistorisch waardevol polderlandschap staat onder druk. Een stijgende zeespiegel, een dalende bodem door veenoxidatie en de gevolgen van klimaatverandering zijn van grote invloed op de landbouw en de hieraan gerelateerde waterhuishouding. Het huidige beleid leidt eveneens tot schade aan funderingen, woningen en infrastructuur, een forse CO2-emissie door veenoxidatie en de hieraan gerelateerde jaarlijkse klimaatkosten en stijgende kosten voor waterbeheer. Dit leidt voor zowel stedelijk als landelijk gebied tot problemen en zet ruimtelijk-economische en maatschappelijke ontwikkelingen onder druk. Het Groene Hart staat voor een fundamentele verduurzamingsopgave.

Team Sant en Co is ambitieus en stelt een adaptief landschap voor waarin de bodemdaling is gestopt, CO2 wordt opgeslagen, een circulaire en zelfvoorzienende landbouw centraal staat en de biodiversiteit flink toeneemt. We horen de verhalen die in het gebied leven aan, ze zijn in onze ogen even belangrijk als data en wetenschappelijke input, en zetten in op het ontwikkelen van bouwstenen waarbij iedere ontwikkeling bijdraagt aan een transformatie van het Groene Hart. Het ontwerpend onderzoek zal resulteren in een beeldende en verhalende integrale lange termijnvisie met een voorstelbaar en verleidelijk perspectief.

Met het streven naar een breed gedragen, integraal ontwerpend onderzoek zet team Sant en Co stevig in op de samenwerking met de vier kennisinstituten: Wageningen Economic Research (WER), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.