buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-paul-plambeck-nieuwe ruimte voor het veen-lage midden van friesland-LWD-2018-culturele-hoofdstad-leeuwarden

Ontwerpend onderzoek‘Nieuwe ruimte voor het veen: het Lage Midden van Fryslân’

Atelier ‘Nieuwe ruimte voor het veen; het Lage Midden van Fryslân’, ontwikkelt door middel van ontwerpend onderzoek een visionair en duurzaam perspectief voor het Friese veenweidegebied op weg naar 2050.

Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018
Projectleider en landschapsarchitect i.o. Paul Plambeck zet zijn specifieke kennis en expertise in voor dit ontwerpend onderzoek. Dit vanuit het perspectief van zijn afstudeerproject aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, dat zich gericht toespitst op een transformatie van het Friese veenweidegebied tot een adaptief (lees: natuurlijk, economisch en sociaal maatschappelijk waardevol) landschap. Hierin vindt nauwe samenwerking plaats met Provincie Fryslân, Wetterskip FryslânWageningen Economic Research (WER), Peter de Ruyter, Living Lab Fryslân en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Het atelier levert input voor de tentoonstelling ‘Places of Hope’, die als onderdeel van het programma Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 wordt georganiseerd, en neemt Noord-Nederland als vertrekpunt naar de toekomst. De tentoonstelling vestigt de aandacht op innovaties voor de fysieke ruimte. Daaruit vloeide de opdracht voort aan ruimtemakers door een werkplaats voor onderzoek en ontwerp aan te bieden met speciale focus op Noord-Nederland. Een van de initiatieven is het atelier ‘Landbouw en water in het Lage Midden van Fryslân’ waar het veenweidegebied model staat voor een aantal vergelijkbare regio’s in Nederland.

Noodzaak van transformatie
Het Lage Midden van Fryslân is een uniek cultuurlandschap. Door zijn historische karakter is het van waarde gebleken voor de samenleving. Het is een rijke identiteit, een onuitputtelijke bron voor onze culturele ontplooiing. De huidige cultuur van het veenweidelandschap staat door klimatologische en menselijke invloeden als zeespiegelstijging, bodemdaling en landbouwgebruik, onder druk. Transformatie van het veenweidelandschap is gezien de huidige klimatologische, economische en sociaal maatschappelijke problematiek noodzakelijk.

Perspectief
In het ontwerpend onderzoek staat de vraag centraal hoe het Lage Midden van Fryslân kan worden getransformeerd in een adaptief landschap, waardoor het landschap zijn actualiteit in de toekomst zal hebben. De dwarsdoorsnede Friesland van kust tot zand vormt het onderzoeksgebied. Om de perspectieven en de eerste stappen te concretiseren wordt parallel aan dit schaalniveau ingezoomd op het studiegebied rond Aldeboarn.

De ultieme doelstelling is te komen tot een cultuurdaad die op zowel regionaal alsook lokaal schaalniveau een perspectief schetst van de condities, de inrichtingsprincipes en de gebruiksmogelijkheden van het Lage Midden van Fryslân, waarin een robuust en natuurlijk evenwichtig groen- blauwsysteem, een houdbaar en eveneens innovatieve economie en de intrinsieke schoonheid van het landschap centraal staan.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.